Martin Mašek
Výroba zboží nejen pro taneční sport
IČO: 69008019, DIČ: CZ7809120495, živnostenský list vydal MěÚ Sadská č. j.: 2416/385/98

 

Adresa: Pražská 413, 289 12 Sadská
Telefon: 325 594 717
Mobil: 604 661 123
Email: info[zavinac]tanecni-doplnky.cz
Bankovní účty: 51-7208860247/0100

(dále též jen “prodávající”)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.tanecni-doplnky.cz (dále též jen “e-shop”), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen “OZ”).

3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen “spotřebitel”).

II. KUPNÍ SMLOUVA

1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy je prodávajícímu doručena kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněná, potvrzená a odeslaná objednávka (dále jen “objednávka”).

3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení §1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením §1740 odst. 3) OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.

5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Kupující si může zboží vyzvednout osobně, po domluvě, v místě podnikatelské činnosti Pražská 413, Sadská 28912. Volbu způsobu dodání zboží provede kupující v objednávce.

2. Zvolí-li kupující v rámci objednávky jako způsob dodání poštou, bude zboží kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr jednu z následujících možností:

Způsob dopravy
Česká pošta, s.p. – Balík na poštu s dobírkou
Česká pošta, s.p. – Balík – platba předem na účet

3. Náklady na dodání zboží je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí:

Způsob dopravy Cena
Česká pošta, s.p. – Balík na poštu s dobírkou 95,– Kč
Česká pošta, s.p. – Balík – platba předem na účet 50,– Kč

4. Při dodání zboží poštou platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

5. Kupují je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupujícímu (spotřebiteli) doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je kupující povinen neprodleně reklamovat u prodávajícího.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby jedné z těchto variant:

Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám vybraného přepravce; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží; V případě osobního vyzvednutí – platba v hotovosti; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

Bankovním převodem na náš účet, č.ú.51-7208860247/0100 – platba se provádí předem a po připsání částky na náš účet, je Vám zboží expedováno.

VI. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.

3. Kupující může uplatnit reklamaci

4. Ustanovení odstavců 5. až 12 tohoto článku VI. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu “spotřebitel”, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

5. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

6. Ustanovení odst. 5 tohoto článku se v souladu s ustanovením §2167 OZ nepoužije zejména:

  • U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  • Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • Vyplývá-li to z povahy věci.

7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 5 tohoto článku VI. obchodních podmínek a/nebo §2161 OZ, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

10. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

11. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

VII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu “spotřebitel”, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 (třiceti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

Společnost Martin Mašek prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Martin Mašek výroba a prodej při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen “osobní údaje”) do databáze správce (dále také jako “správce”), tj. Martin Mašek, Pražská 413, Sadská – výroba a prodej, IČO69008019, a zpracovatelem Jitka Mašková Králová IČO05436711 (dále jen “zpracovatel”).

2. Osobní údaje budou zpracovávány správcem či zpracovatelem, pouze pro zaslání objednaného zboží a uchovány správcem pro případné kontroly, které vycházejí ze zákonných důvodů.

3. Souhlas s uchováním osobních údajů, se poskytuje na dobu 10 let, poté budou osobní údaje smazány. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ustanovení §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce l odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

4. O případné změny, či dotazy týkající se ochrany osobních údajů, je nutné se obrátit na prodávajícího písemně a to na adresu: Martin Mašek, Pražská 413, Sadská 28912, případně na email info[zavinac]tanecni-doplnky.cz.

5. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající (správce ). Ten není oprávněn zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

IX. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 05. 2018.